Zasebnost in piškotki

Your Title Goes Here
Newsletter

Če ste izrecno privolili v prejemanje newslettra, vam lahko pošljemo elektronsko sporočilo s komercialno oglaševalsko vsebino. Podatki, ki nam jih posredujete za naročanje na newsletter, se bodo uporabljali le za oddajo tega.
Če želite umakniti svoje soglasje, lahko to storite kadar koli prek možnosti preklica, ki jo najdete v elektronskem sporočilu. V primeru preklica soglasja bomo ustavili obdelavo osebnih podatkov, ki smo jih zbrali v ta namen.
Zbrane podatke hranimo samo za obdobje, v katerem prejemate newsletter in niste preklicali soglasja.
Obdelava podatkov za prejem newslettra je potrebna za potrebe naših zakonitih interesov. Zato vam teh podatkov in / ali soglasja za prejemanje novic niste dolžni posredovati. Pravna podlaga za prejemanje newslettra je vaše soglasje (člen 6 (1) uredbe). Če svojega soglasja niste dali, vam newsletter ne bo poslan.
Mailchimp je storitev, ki jo uporabljamo pri pošiljanju in prejemanju novic. Da storitev deluje in preprečuje zlorabe, se zbirajo naslednji podatki: naslov IP, država, mesto, poštna številka, zemljepisna širina, dolžina, regija, datum in čas naročnine na novice. S sprejemom prejema novic ter Pravilnika o zasebnosti in Pravilnika o piškotkih se strinjate s prenosom podatkov o zadevi v Rocket Science Group in ti podatki se hranijo 3 leta.
V primeru, da vam naše novice dostavijo prek izbrane poslovne storitve ali partnerja, se za namene tega primera šteje za izvršitelja obdelave. Obveščamo vas, da naš poslovni partner z ustreznimi in najsodobnejšimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ščiti tudi varnost vaših podatkov. Naš poslovni partner teh osebnih podatkov ne sme uporabljati za namene, ki niso tisti, za katere smo jih posredovali.

Varnost

Podjetje A1 d.o.o. si močno prizadeva zagotoviti varnost osebnih podatkov in skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov (kot so splošna uredba o varstvu podatkov, zakon o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov itd.). Upoštevajte, da so vaši podatki zaščiteni pred izgubo, uničenjem, manipulacijo, nepooblaščenim dostopom in nepooblaščenim razkritjem. Naši zaposleni so dolžni spoštovati zaupnost vaših podatkov.

Rok hrambe podatkov

Vaše podatke hranimo do izteka obdobja 3 (treh) let, računajoč od izteka pogodbenega razmerja, razen tistih podatkov, za katere veljavni predpisi predpisujejo daljše obdobje hrambe. Vaši podatki se uporabljajo za namene neposrednega trženja na podlagi zakonitega interesa do izteka 3 (treh) let od izteka pogodbenega razmerja, za uporabniške podatke pa 3 (tri) leta po zbiranju, razen za tiste podatke, za katere predpisi predpisujejo daljše obdobje shranjevanje. Če obstaja privolitev za obdelavo v promocijske namene, ki se razteza na obdobje po predpisanem obdobju, vaše podatke hranimo do preklica soglasja.

Uporabniške pravice

Uporabnik se odloči, kateri podatki o sebi dajo na voljo A1 d.o.o. V primeru spremembe katerega koli vašega osebnega podatka vas prosimo, da nas o spremembah obvestite po elektronski pošti: vop@a-1.hr, da popravimo ali posodobimo vaše osebne podatke.
Obveščamo vas, da imate pravico kadar koli v celoti ali delno umakniti soglasje, tako da pisno ali elektronsko ali ustno obvestite elektronski naslov: vop@a-1.hr. Poleg tega bomo po prejemu izjave o odstopu od soglasja prejem potrdili v pisni obliki in osebni podatki, ki jih zajema izjava o odstopu, od datuma preklica soglasja ne bodo več obdelani. Upoštevajte, da bodo vse obdelave in / ali prenosi, opravljeni do datuma preklica soglasja, ostali pravno veljavni.
Poleg pravice do umika soglasja imajo uporabniki v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov pravico dostopa in potrditve od A1 d.o.o. v zvezi z osebnimi podatki pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora. Uporabniki imajo tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
Če ste se odločili, da ne želite deliti svojih podatkov, upoštevajte, da morda ne boste mogli dostopati do nekaterih delov spletnega mesta. Uporabniki, ki se odločijo, da ne želijo več prejemati naših storitev, se lahko odjavijo od prejemanja obvestil tako, da se odjavijo z našega spletnega mesta, tako da pošljejo e-poštno obvestilo na vop@a-1.hr.

Povezave do drugih spletnih mest

Ta izjava o zasebnosti se nanaša na to domačo stran v lasti A1 d.o.o. Te strani lahko vsebujejo povezave do drugih ponudnikov storitev in niso zajete v tej izjavi o zasebnosti. Ko zapustite to spletno stran v lasti A1 d.o.o., preberite izjave o zasebnosti na vsaki spletni strani, ki zbira osebne podatke.

Avtomatizirana obdelava

Upoštevajte, da se nekateri podatki (na primer vrsta internetnega brskalnika, ki ga uporabljate, število obiskov, povprečni čas, ki ste ga preživeli na spletnem mestu, ogledana vsebina itd.) Ob dostopu do tega spletnega mesta obdelajo samodejno. Zgornji podatki se uporabljajo za oceno privlačnosti naše spletne strani. Upoštevajte, da ima uporabnik pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, razen če je takšna odločitev potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med uporabnikom in A1 d.o.o., dovoljeno s hrvaško zakonodajo ali zakonodajo Unije ali na podlagi izrecnega soglasja uporabnika.

Pravice anketirancev

a) Pravica do potrditve

Anketiranec ima pravico od upravljavca zahtevati in prejeti potrditev obdelave in uporabe njegovih osebnih podatkov. Če želi anketiranec to pravico uveljaviti, se lahko kadar koli obrne na upravljavca.
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti i dobiti potvrdu o obradi i korištenju njegovih osobnih podataka.  Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

 

b) Pravica do dostopa

Anketiranec ima pravico, da od upravljavca kadar koli pridobi podatke o svojih osebnih podatkih, shranjenih kadar koli, in kopijo teh podatkov. Anketiranec ima pravico do dostopa do naslednjih informacij:
vključujejo obdelavo;

 • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, po katerih je bilo določeno to obdobje;
 • obstoj pravice zahtevati od upravljavca, da popravi ali izbriše osebne podatke ali omejiti obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na toženca, ali pravico do ugovora takšni obdelavi
 • kadar se osebni podatki ne zbirajo pri upravljavcu podatkov, podatki o viru takšnih podatkov;
 • obstoj avtomatiziranega odločanja, ki vključuje ustvarjanje profilov iz člena 22 (1) in (4) Uredbe in vsaj v teh primerih pomembne informacije o vključeni logiki ter pomembnosti in predvidenih posledicah take obdelave za toženca.

Če želi anketiranec uveljaviti to pravico dostopa, se lahko kadar koli obrne na vodjo obdelave.

 

c) Pravica do popravka

Anketiranec ima pravico brez nepotrebnega odlašanja od upravljavca pridobiti popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ob upoštevanju namenov obdelave ima anketiranec pravico dopolniti nepopolne osebne podatke, tudi z dodatno izjavo.

 

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) 

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom Uredbe i ako postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1.  Uredbe te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe.

Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranio voditelj obrade, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade. Voditelj obrade mora odmah osigurati provedbu zahtjeva za brisanjem bez nepotrebnog odgađanja.
Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu članku 17. stavkom 1. Uredbe obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

 

e) Pravo ograničenja obrade

 • Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je pohranio voditelj obrade, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade koji će provesti ograničenje obrade bez nepotrebnog odgađanja.
f) Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

 • obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe;
 • obrada se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.
Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. Uredbe. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.
Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.
g) Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.
Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane voditelja obrade za potrebe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Uredbe, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća od strane javnog interesa.
U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, ispitanik se može obratiti voditelju obrade. Uz to, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja službi informacijskog društva, a neovisno o Direktivi 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.
h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu. Osim kada je:

 • potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;
 • dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika;
 • temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka
(1) neophodna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i voditelj obrade podataka, ili
(2) temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta, A1 d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelj obrade, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.
Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika A1 d.o.o..
i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
Svaki ispitanik ima pravo na povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju društvenih mreža

a) Facebook

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.
Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijateljstava.
Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time da je određene podstranice naše internetske stranice posjetio ispitanik.
Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebooku, Facebook očitava svaki poziv na našu internetsku stranicu od strane voditelja obrade i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici (te određenim podstranicama) Facebook je upoznat s time da je ispitanik posjetio svaku određenu stranicu. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu internetsku stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik podnese komentar, tada Facebook spaja ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god se ispitanik prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebooku komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavi s računa na Facebooku prije nego što uputi poziv na našu internetsku stranicu.
Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna je na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitu privatnosti ispitanika. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti ispitanik kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

 

b) Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o interentskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

 

Operater komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “gat. anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira se prilikom pristupa našim internetskim stranicama iz države članice Europske Unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.
Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google prikuplja dobivene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio efikasnost naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama te kako bi imali mogućnost korištenja drugih usluga vezanih uz posjećenost naše internetske stranice.
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je objašnjena na stranici o kolačićima. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem komponente usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi. Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “gat. anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim internetskim stranicama iz države članice Europske Unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.
Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših internetskih stranica od strane ispitanika. Svakim posjetom našim Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koju koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove internetske stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se isti spriječi. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatni preglednik sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio rad Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics dodatno je objašnjen na sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.
c) Googleova remarketing

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog ponovnog marketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima Interneta. Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States. Svrha Googleovog ponovnog marketinga je umetanje relevantnih interesnih oglasa. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim interentskim stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika Interneta. Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podataka ispitanika. Definicija kolačića je prethodno objašnjena. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše internetske stranice, ako poziva uzastopne internetske stranice koje su također članice Googleove oglašavačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je usluga integrirana u Googleovom ponovnom marketingu, web preglednik ispitanika automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika surfanja, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa. Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ove osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama. Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba upotrebi internetskog preglednika također bi spriječila Googleu postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju ispitanika. K tome, kolačići koji su već upotrebljavali Google mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Googlea. U tu svrhu, ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke na svaki internetski preglednik koji koristi.
d) Google AdWords

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Googleovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas prikazuje samo na Googleovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internetskim stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi. Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES. Svrha Google AdWordsa je promocija naše internetske stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internetske stranice trećih strana i rezultata tražilice Google tražilice i umetanje oglašavanja treće strane na našu internetsku stranicu. Ako ispitanik dosegne našu internetsku stranicu putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije predmeta podataka šalje se kolačić konverzije putem Googlea. Definicija kolačića je prethodno objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju ispitanika. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li na našoj internetskoj stranici pozvane određene podstranice, npr. Košaricu za kupnju iz sustava trgovine na mreži. Kroz kolačić za konverziju Google i voditelj obrade mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj internetskoj stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe. Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu kako bi stvorio statistiku posjete našoj internetskoj stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Googlea koji bi mogli identificirati podatke. Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj internetskoj stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za pretvorbu u informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Ispitanik ima mogućnost prigovora na oglas temeljen na interesu Googlea. Stoga, ispitanik mora pristupiti od svakog od preglednika u upotrebi veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.
Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

e) Jetpack za WordPress

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Jetpack. Jetpack je dodatak za WordPress koji pruža dodatne značajke operateru internetske stranice temeljenoj na WordPressu. Jetpack omogućuje operatoru internetskih stranica, inter alia, pregled posjetitelja internetske stranice. Prikazivanjem povezanih postova i publikacija ili mogućnosti dijeljenja sadržaja na stranici moguće je povećati broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne su značajke integrirane u Jetpack, tako da je internetska stranica koja koristi Jetpack bolje zaštićena od napada s većih sila. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika na internetskoj stranici. Operativna tvrtka Jetpack Plug-Ins za WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. Operativno poduzeće koristi tehnologiju praćenja koju je izradio Quantcast Inc., 201. treća ulica, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES. Jetpack postavlja kolačić na informacijski sustav koji koristi ispitanik. Definicija kolačića je gore objašnjena. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta Jetpack, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski se traži da pošalje podatke putem komponenta Jetpack za analizu u Automattic. Tijekom ovog tehničkog postupka Automatika prima podatke koji se koriste za izradu pregleda posjeta internetskoj stranici. Tako dobiveni podaci služe analizi ponašanja ispitanika koji ima pristup internetskoj stranici voditelj obrade i analizira se s ciljem optimizacije internetske stranice. Podaci prikupljeni kroz Jetpack komponentu se ne koriste za identifikaciju subjekta podataka bez prethodnog dobivanja posebnog izričitog pristanka ispitanika. Podaci također dolaze do obavijesti o Quantcastu. Quantcast koristi podatke za iste svrhe kao i Automatika. Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenom web pregledniku i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenoj internetskom pregledniku također bi spriječila Automattic / Quantcast da postavlja kolačić na informacijskom sustavu predmeta podataka. Osim toga, kolačići koji već koriste Automattic / Quantcast mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa. Također, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na korištenje ove Internet stranice koje generiraju Jetpack kolačići, kao i obradu tih podataka od strane Automattic / Quantcast i priliku da isto spriječi. U tu svrhu, ispitanik mora pritisnuti gumb “isključivanje” ispod veze https://www.quantcast.com/opt-out/ koja postavlja kolačić za isključivanje. Isključeni kolačić postavljen u tu svrhu nalazi se na sustavu informacijske tehnologije koju koristi ispitanik. Ako se kolačići brišu na sustavu nositelja podataka, ispitanik mora ponovo pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje. Postavljanjem isključenog kolačića, međutim, postoji mogućnost da subjektu podataka više neće moći pristupiti web stranice voditelj obradea neće moći biti u potpunosti funkcionalne.
Moguće je pristupiti primjenjivim odredbama o zaštiti podataka tvrtke Automattic pod https://automattic.com/privacy/. Primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Quantcast možete pristupiti pod https://www.quantcast.com/privacy/.
f) LinkedIn

Voditelj obrade je integrirao komponente LinkedIn Corporation na ovoj internetskoj stranici. LinkedIn je društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.
Operativna tvrtka LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Za pitanja zaštite privatnosti izvan UNITED STATES, odgovorna je LinkedIn Irska, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIn. Dodatne informacije o LinkedIn plug-inu možete pristupiti pod https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn stječe znanje o tome koju specifičnu podstranicu naše internetske stranice je posjetio ispitanik.
Ako se osoba istovremeno prijavljuje na LinkedIn, LinkedIn svakim pozivom naše internetske stranice od strane nositelja podataka detektira i cijelo vrijeme trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetilo ispitanik. Te informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom subjekta podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba povezanih s LinkedInom integriranim na našu internetsku stranicu, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn u trenutku poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka nije LinkedInu poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što se poziva na našu internetsku stranicu.
LinkedIn pruža pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruke i ciljane oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy dostupan je na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

g) Twitter

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za microblogging na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti takozvane tweete, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweets se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweete korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje da adresirate široku publiku putem hashtagova, veza ili retweetsa. Operativna tvrtka Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

 

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o gumbima na usluzi Twitter dostupne su pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter stječe znanje o tome koju je točno podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je ponovni prijenos sadržaja ove internetske stranice kako bi se omogućilo našim korisnicima da upoznaju ovu internetsku stranicu s digitalnim svijetom i povećaju broj posjetitelja.
Ako se osoba istovremeno prijavljuje na Twitteru, Twitter svakim pozivom na našu internetsku stranicu od strane ispitanika detektira i tijekom cijelog trajanja boravka na našoj internetskoj stranici, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te informacije prikupljene su putem Twitter komponente i povezane s odgovarajućim Twitter računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba Twittera koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Twitter povezuje ove podatke s osobnim Twitter korisničkom računom ispitanika te pohranjuje osobne podatke.
Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitteru u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prijenos podataka na Twitter nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog Twitter računa prije nego što se uputi poziv na našu internetsku stranicu.
Odgovarajuće odredbe o zaštiti podataka na Twitteru možete pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en.
h) MailChimp

MailChimp je online marketinška platforma koju upravlja Rocket Science Group LLC, tvrtka sa sjedištem u državi Georgia u SAD-u. Usluga omogućuju članovima, između ostalog, slanje i upravljanje e-mail kampanjama i posluživanje oglasa. Također pružaju i druge srodne usluge, poput analize podataka u realnom vremenu.
Popis kontakata koje koristimo su isključivo ispitanici koji su nam dali privolu za slanje e-mail kampanja, novosti. Popisi kontakata pohranjeni su na sigurnom MailChimp poslužitelju. Ako kontakt odluči koristiti vezu Forward to Friend (FTF) u kampanji e-pošte koju šalje član, omogućit će kontaktu da podijeli sadržaj e-pošte člana s pojedincima koji nisu na popisu raspodjele članova. Kada kontakt proslijedi poruku e-pošte prijatelju, MailChimp ne pohranjuje adresu e-pošte za kontakt ili adresu e-pošte prijatelja, a nitko se ne dodaje bilo kojem popisu raspodjele kao rezultat veze FTF-a. Član koji je izradio kampanju e-pošte samo vidi ukupni broj puta koliko je njihovu kampanju putem e-pošte kontakt proslijedio i nema pristup adresama e-pošte za dijeljenje ili primanje tog proslijeđenog sadržaja.
MailChimp i njihovi partneri mogu koristiti razne tehnologije za prikupljanje i pohranu podataka kada koristite Usluge MailChimpa, a to može uključivati kolačiće i slične tehnologije praćenja, kao što su pikseli i web beaconovi. Ovi web-pratitelji prate određeno ponašanje, primjerice je li isporučena i otvorena e-pošta poslana putem Usluga te je li ispitanik kliknuo na veze unutar e-pošte. Također omogućuju prikupljanje informacija kao što su IP adresa primatelja, preglednik, vrsta klijenta e-pošte i druge slične pojedinosti. Te podatke upotrebljavamo za mjerenje izvedbe kampanja putem e-pošte i pružanje informacija o analizi i poboljšanju učinkovitosti naših usluga. Izvješća su  također dostupna kada šalju e-poštu, tako da MailChimp može prikupljati i pregledati te podatke.
Ispitanici mogu prigovoriti obradi, zatražiti ograničavanje obrade ili zahtijevati prenosivost osobnih podataka,  Možete ostvariti ta prava tako da nas kontaktirate pomoću podataka za kontakt koji su navedeni u odjeljku “Questions and Concerns” na stranicama MailChimpa. Ako neki od vaših kontakata želi ostvariti neko od tih prava, trebali bi vas izravno kontaktirati ili nas kontaktirati kako je opisano u odjeljku “Privacy for Contacts” na stranicama MailChimpa.
Slično tome, ako se osobne informacije prikupljaju ili obrađuju na temelju pristanka, ispitanik može u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak. Povlačenje pristanka neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade koja je izvršena prije povlačenja, niti će utjecati na obradu osobnih podataka koje se provode na temelju zakonski obrađenih razloga osim pristanka.
Odredbama o zaštiti podataka na MailChimpu možete pristupiti na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Pravna osnova za obradu podataka

Uredba služi kao pravna osnova za obradu podataka za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade, ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje djelatnosti voditelja obrade, radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b Uredbe. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c Uredbe. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d Uredbe. Konačno, operacije obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f Uredbe. Ova pravna osnova služi za obradu podataka koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelj obrade.

Legitimni interesi koje provodi voditelj obrade ili treća strana

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavci 1. Uredbe. Naša legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dionika.

Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev

Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka. Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji se podnosi unosom osobnih podataka, a koje nakon toga moramo obraditi. Ispitanik nam je dužan dati osobne podatke kada naš voditelj obrade potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao zaključiti. Prije nego što osobni podaci daju ispitanik se mora obratiti bilo kojem zaposleniku voditelja obrade. Radnik pojašnjava ispitaniku da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neizvršavanja osobnih podataka.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na internetskoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.
Potrošači koji nam se obraćaju zbog naših proizvoda/usluga

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja Vašeg upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće Vaše osobne podatke:
Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale, Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili sličnog. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;
 • kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 • kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona (primjerice čuvanje prigovora potrošača) te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.
Poslovni partneri

Ako ste naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

 • Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta), ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);
 • Vaše kontakt podatke: ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, E-adresa.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
 • kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Kandidati za posao

Ako ste zainteresirani za rad u A1 d.o.o. obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:
–    Podaci koji su navedeni u samom obrascu
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 • kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
 • kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola;
 • kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.